Hva skjer under kontrollen hjemme hos deg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) pålegger eier og bruker av elektriske anlegg å påse at person og brannsikkerheten i anlegget er ivaretatt. Mange tror dessverre at dette ansvaret påhviler kontrollmyndigheter eller elektrikeren.

«Vi i Service Elektrikeren har lang erfaring for å ivareta og kontrollere den elektriske installasjonen i din bolig. Vi har effektive verktøy, allsidig erfaring og faglig dyktige og engasjerte kontrollører. Vi er garantister for god oppfølging før, under og etter kontrollen!»

Mange blir derfor overrasket når det lokale el-tilsyn har avlagt et stikkontrollbasert tilsyn. Avviksrapporten de oversender er ofte lange og kostbare å utbedre. Regelmessig el-sjekk og verifikasjon av det elektriske anlegget kan spare deg for store uforutsette utgifter.

«Dette hjelper vi deg med!»

Ved oppussing, salg eller nylig kjøp av bolig kan være gunstige tidspunkt for en elsjekk. Avdekking av feil og mangler tidlig i slike sammenhenger kan spare deg for unødige utbedringskostnader.

Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer, apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon.

Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan være antydning til varmeutvikling.

En vanlig boligkontroll tar ca. 60 min.